Skip to main content

Privacy policy (Vietnamese)

Chính sách về Quyền Riêng tư 

Chính sách về Quyền Riêng tư và Tuyên bố Thu thập thông tin của  Cancer Council Victoria 

1.1 Các nghĩa vụ và cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi  

Cancer Council Victoria (CCV) là một công ty phi lợi nhuận được giới hạn bằng bảo lãnh. CCV được yêu cầu phải tuân thủ những luật lệ sau đây khi thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm thông tin nhạy cảm và thông tin về sức khỏe: Đạo luật Quyền Riêng tư năm 1988 (Cth)(Đạo luật Quyền Riêng tư) và Các nguyên tắc Quyền Riêng tư của Úc trong Đạo luật đó (Australian Privacy Principles - APP), Đạo luật Hồ sơ Sức khỏe năm 2001 (Vic) (Luật Hồ sơ Sức khỏe) và các Nguyên tắc Quyền Riêng tư về Sức khỏe (Health Privacy Principles - HPPs) trong Đạo luật đó. 

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và sức khỏe tuân theo những luật này: 

 • khi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tham vấn cho những người mắc bệnh ung thư, gia đình của họ và cộng đồng, thực hiện nghiên cứu về ung thư, tiến hành các hoạt động gây quỹ và vận động (Các dịch vụ); và 

 • duy trì Victorian Cancer Registry (Trung tâm Ghi nhận Ung thư), để từ đó Đạo luật Cải thiện Kết quả Ung thư năm 2014(Vic) cũng áp dụng. 

Chính sách về Quyền Riêng tư này đưa ra cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn, gồm có những thông tin nhạy cảm và sức khỏe. Chính sách mô tả những loại thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu giữ và vì sao chúng tôi làm như vậy, cách tiếp cận và chỉnh sửa thông tin, và cách khiếu nại về quyền riêng tư. 

2. Các định nghĩa 

2.1 Thông tin cá nhân là gì? 

Thông tin cá nhân là thông tin hoặc quan điểm, cho dù có đúng hay không, về một cá nhân có danh tính rõ ràng, hoặc có thể được xác định một cách hợp lý, từ thông tin hoặc quan điểm đó. 

Đối với các mục đích của Chính sách về Quyền Riêng tư này, quy việc tham chiếu đến thông tin cá nhân nên hiểu là bao gồm thông tin nhạy cảm và sức khỏe, trừ phi có quy định khác. 

2.2 Thông tin nhạy cảm là gì? 

Thông tin nhạy cảm là một tập hợp con của thông tin cá nhân được cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn theo các APP. Điều này bao gồm những thông tin liên quan đến sắc tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của một cá nhân, quan điểm chính trị hoặc tư cách thành viên của một đoàn thể chính trị, niềm tin hoặc chi nhánh tôn giáo, niềm tin triết học, thành viên của một hiệp hội chuyên môn hoặc thương mại hoặc công đoàn, sở thích hoặc thực hành tình dục, lý lịch tư pháp hoặc thông tin sức khỏe về một cá nhân. Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm những thông tin nhạy cảm, sẽ tuân thủ theo các APP. 

2.3 Thông tin sức khỏe là gì? 

Thông tin sức khỏe là những thông tin cá nhân và cũng là thông tin hoặc quan điểm về sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc tâm lý, tình trạng khuyết tật của một cá nhân, những mong muốn mà một cá nhân bày tỏ về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong tương lai của họ, hoặc một dịch vụ sức khỏe cung cấp cho một cá nhân. Thông tin sức khỏe cũng bao gồm thông tin cá nhân được thu thập để cung cấp cho một dịch vụ sức khỏe hoặc kết nối với việc hiến tặng những bộ phận, nội tạng hoặc các chất trong cơ thể của một cá nhân, hoặc thông tin cá nhân là những thông tin di truyền về một cá nhân có khả năng dự đoán sức khỏe của cá nhân đó. Để tránh sự nghi ngại, CCV cũng xem thông tin di truyền và sinh trắc học là những thông tin sức khỏe. Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về sức khỏe sẽ tuân theo các HPP. 

3. Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào? 

3.1 Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ những cá nhân mà chúng tôi cung cấp, và giúp chúng tôi cung cấp các Dịch vụ của mình. Việc này gồm có những người mắc bệnh ung thư và thân nhân của họ, nhân viên, người xin việc, người hiến tặng, người tham gia nghiên cứu, người nhận các dịch vụ hỗ trợ, người tham gia vào các chiến dịch vận động, các dự án nâng cao sức khỏe hoặc các chiến dịch gây quỹ, các chuyên viên y tế, các nhà cung cấp, tình nguyện viên, người sử dụng các trang và ứng dụng truyền thông xã hội của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. 

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ tùy vào việc bạn là ai và mục đích mà nó được thu thập. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết một cách hợp lý để thực hiện những chức năng và hoạt động của chúng tôi. 

Các loại thông tin cá nhân mà có thể chúng tôi thu thập khi giao dịch với bạn có thể bao gồm: 

 • tên, ngày tháng năm sinh và giới tính của bạn; 

 • thông tin liên lạc của bạn gồm có địa chỉ, thư điện tử (email), số điện thoại bàn và số điện thoại di động; 

 • những chi tiết của bạn liên quan đến sắc tộc, ví dụ như quốc gia nơi bạn sinh ra, liệu bạn có phải là người Thổ dân hay dân đảo Torres Strait hay không hoặc ngôn ngữ mà bạn nói chuyện ở nhà; 

 • thông tin thanh toán hoặc hóa đơn (gồm có chi tiết tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và chi tiết hóa đơn) cho việc quyên góp hoặc cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi. 

 • vị trí hiện tại của bạn, nếu bạn đang sử dụng một trong những ứng dụng di động của chúng tôi và đồng ý cho sự thu thập này; 

 • những chi tiết liên quan đến các Dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn; và 

 • tên sử dụng và mật mã của bạn cho các tài khoản thiết lập trên trang mạng của chúng tôi kể cả Danh tính Xã hội (Social ID) nếu bạn chọn sử dụng nó. 

Chúng tôi cũng có thể thu thập những loại thông tin cá nhân sau đây từ bạn nếu bạn là một: 

 • Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư và người thân: 

 • thông tin sức khỏe của bạn và bệnh sử, cụ thể là tiền sử của bạn và mối liên quan với bệnh ung thư bao gồm loại ung thư bạn hoặc người thân của bạn đã mắc phải, phương pháp điều trị của bạn / họ, thông tin di truyền và sinh trắc học và các mẫu sinh trắc học; và 

 • thông tin sức khỏe đã được báo cáo và lưu giữ tại Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria, cơ quan mà chúng tôi quản lý. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông số nhận dạng liên quan đến chính phủ, chẳng hạn như số Medicare của bạn, liên quan đến Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria.  Để biết thêm thông tin về Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria, hãy nhấp vào đây

  https://registry.cancervic.org.au/registry/default.asp

Người tham gia nghiên cứu: 

 • thông tin sức khỏe và bệnh sử; tiền sử ung thư gia đình, thông tin di truyền và sinh trắc, thông tin lối sống. 

 • Ứng viên xin việc làm hoặc nhân viên: 

 • quá trình làm việc, bằng cấp, sơ yếu lý lịch và những người tham khảo cho việc làm của bạn; 

 • sự phù hợp của bạn đối với công việc, bao gồm lý lịch tư pháp và thông tin bảo mật từ các cơ quan hoặc bộ phận của chính phủ (kể cả Giấy phép Làm việc với Trẻ em), đánh giá sức khỏe và những thông tin cá nhân khác như là một phần trong hồ sơ xin việc của bạn (chỉ khi phù hợp và theo quy định của pháp luật); 

 • chi tiết ngân hàng của bạn để tiến hành những thanh toán, chẳng hạn như tiền lương; và 

 • các thông số nhận dạng liên quan đến chính phủ, chẳng hạn như Số hồ sơ Thuế của bạn theo quy định của pháp luật. 

 • Công chúng tham gia vào các chương trình và chiến dịch gây quỹ và hỗ trợ của CCV: 

 • ý kiến của bạn thông qua những khảo sát và bảng câu hỏi; 

 • chính sách và chi tiết bảo hiểm của bạn, vốn chỉ được thu thập trong những trường hợp hạn chế, chẳng hạn khi để đủ điều kiện tham gia vào một chương trình CCV cụ thể yêu cầu bạn phải có bảo hiểm nhất định (ví dụ, Chương trình Nghỉ lễ); và 

 • chi tiết liên quan đến việc hiến tặng mà bạn đã dành cho chúng tôi. 

3.2 Ẩn danh hoặc sử dụng bút danh khi giao dịch với chúng tôi 

Khi có thể, bạn có thể ẩn danh hoặc sử dụng bút danh để giao dịch với chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, làm như vậy có nghĩa là chúng tôi không thể hỗ trợ yêu cầu của bạn một cách đầy đủ hoặc cung cấp cho bạn những Dịch vụ phù hợp. Theo quy định của pháp luật, bạn sẽ không ẩn danh với chúng tôi nếu thông tin sức khỏe của bạn được báo cáo cho Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria. 

4. Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn? 

4.1 Từ bạn 

Khi có thể hợp lý, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của của bạn trực tiếp từ bạn. Điều này có thể trực tiếp (ví dụ, khi bạn mua một sản phẩm ở cửa hàng bán lẻ hoặc tham dự một sự kiện), qua điện thoại (ví dụ, bạn liên lạc Cancer Council qua số 13 11 20, hoặc nếu bạn trả lời bảng câu hỏi nghiên cứu dựa trên điện thoại), bằng thư (ví dụ, nếu bạn hoàn tất tài liệu nghiên cứu hoặc khảo sát) hoặc trực tuyến (ví dụ, nếu bạn tham gia vào một khảo sát trực tuyến, đăng ký một sự kiện trực tuyến hoặc thiết lập một tài khoản với chúng tôi). 

4.2 Từ Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria 

Chính phủ Victoria đặt ra nghĩa vụ cho chủ sở hữu của bất kỳ bệnh viện, bệnh viện tư, cơ quan được tài trợ có đăng ký giấy phép còn hiệu lực hoặc cơ sở dịch vụ y tế giấy phép còn hiệu lực ở Victoria phải tiết lộ cho Trung tâm Ghi nhận Ung thư thông tin của bất kỳ bệnh nhân nào mắc bệnh ung thư. Mục đích của Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria là lưu giữ thông tin cập nhật và chính xác về tất cả các bệnh ung thư ở Victoria. Thông tin này được sử dụng để cải thiện việc phòng tránh, kiểm soát và điều trị bệnh ung thư. CCV chịu trách nhiệm quản lý Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria. Để biết thêm thông tin về Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria bao gồm thông tin nào được thu thập và cách thông tin được đăng ký, hãy nhấp vào đây. 

4.3 Từ Victorian Family Cancer Registry (Trung tâm Ghi nhận Ung thư Gia đình Victoria) 

Trung tâm Ghi nhận Ung thư Gia đình Victoria (Victorian Family Cancer Registry - VFCR) là cơ quan đăng ký lựa chọn tham gia cho các thành viên gia đình được đánh giá là có nguy cơ bị ung thư cao do khuynh hướng di truyền. Hai dịch vụ quan trọng của VFCR là xác minh ung thư để giúp các trung tâm ung thư gia đình đánh giá rủi ro và dịch vụ nhắc nhở cuộc hẹn giám sát cho những thành viên của họ. Loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập cho những mục đích của VFCR có thể gồm có họ tên, chi tiết liên lạc, ngày sinh của bạn, giới tính và vị trí của bạn trong gia đình, bất kỳ bệnh ung thư được chẩn đoán nào và vào độ tuổi nào, các kết quả xét nghiệm gen liên quan đến ung thư và chi tiết cho những cuộc hẹn tái khám được đề nghị. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin như vậy với sự đồng ý của bạn. Để biết thêm thông tin về VFCR, hãy nhấp vào đây. 

4.4 Từ người khác 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ các bên thứ ba chẳng hạn như những nhà thầu (kể cả những nhà cung cấp dịch vụ gây quỹ) cung cấp Dịch vụ cho chúng tôi, các chuyên viên y tế và người thân của bạn (khi bạn đã đồng ý cho hoặc không thể trực tiếp cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn.) 

4.5 Trực tuyến 

Khi bạn truy cập trang mạng của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, có thể dùng "Cookies" (những tệp dữ liệu nhỏ cài vào thiết bị của bạn không xác định cá nhân nhưng có xác định thiết bị).  Chúng tôi cũng có thể dùng phần mềm (chẳng hạn như Javascript), hoặc kỹ thuật tương tự. 

Điều này cho phép chúng tôi: 

 • Duy trì sự liên tục của phiên duyệt web của bạn (ví dụ: duy trì giỏ hàng); 

 • Ghi nhớ chi tiết và sở thích của bạn khi bạn quay trở lại; 

 • Dùng Google Analytics để thu thập những thông tin như nhân khẩu học và sở thích, những lần truy cập những trang mạng của chúng tôi, thời gian truy cập và các trang đã xem; và 

 • Điều chỉnh quảng cáo của chúng tôi qua các mạng lưới quảng cáo trên những trang mạng khác. 

Bạn có thể cài đặt trình duyệt để thông báo cho bạn khi bạn nhận một Cookie và việc này sẽ cho bạn cơ hội từ chối hay chấp nhận trong từng trường hợp. Xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này thì nó có thể ảnh hưởng một số chức năng trên trang mạng của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng có thể tập hợp địa chỉ IP của bạn như là một phần của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và để hỗ trợ cho những khó khăn về hoạt động hoặc những vấn đề hỗ trợ với Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này không xác định cá nhân bạn. 

Khi bạn sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn, chẳng hạn như hồ sơ, vị trí và những thông tin liên quan khác của bạn, được sử dụng để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin này, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này. 

5. Tại sao chúng tôi thu thập thông tin của bạn và chúng tôi dùng nó như thế nào? 

Ngoài việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích giải thích bên dưới: 

5.1 Mục đích nghiên cứu: 

CCV có thể thu thập thông tin cá nhân để tiến hành và/ hoặc tài trợ nghiên cứu về các nguyên nhân gây ung thư, cũng như phòng tránh, chẩn đoán, điều trị và khả năng sống sót. Điều này có thể trực tiếp từ bạn với sự đồng ý của bạn hoặc từ Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria. Đối với thông tin về việc tiết lộ cho mục đích nghiên cứu, hãy xem mục 6.1. 

Thông tin cá nhân được thu thập cho mục đích nghiên cứu không được sử dụng để tiếp thị trực tiếp trừ phi có được sự chấp thuận của bạn cho mục đích đó. 

Các nghiên cứu yêu cầu sự chấp thuận về đạo đức từ một Hội đồng Đạo đức và Nghiên cứu Con người của Úc ( Australian Human Research Ethics Committee -HREC) có thể có các nghĩa vụ bổ sung liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân. Những dự án như vậy sẽ tuân thủ những điều kiện đã được phê duyệt về đạo đức của cơ quan HREC liên quan. 

5.2 Tiếp thị trực tiếp và lựa chọn không tham gia 

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân, gồm có họ tên, điện thoại liên lạc, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử của bạn, để gửi thông tin tiếp thị và khuyến mại qua đường bưu điện, thư điện tử, truyền thông xã hội hoặc điện thoại kể cả SMS. Bạn có thể chọn rút ra khỏi việc nhận thông tin tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không chọn rút ra, chúng tôi sẽ cho rằng bạn tiếp tục đồng ý cho chúng tôi gửi thông tin và liên lạc. 

Nếu bạn muốn ngừng nhận thông tin tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia trong thông báo mà chúng tôi gửi cho bạn hoặc bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết nêu trong mục 11.1. 

5.3 Các mục đích thông thường khác 

Tùy vào Dịch vụ nào mà chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân cho một số mục đích, gồm có: 

Việc làm: để quản lý các thắc mắc từ hoặc về một nhân viên tương lai, hiện tại hoặc trước đây; 

Các dịch vụ hỗ trợ: để cung cấp các thông tin và dịch vụ hỗ trợ, và để đánh giá và báo cáo về những dịch vụ này; 

Nâng cao sức khỏe: để cung cấp thông tin về các nhân tố gây nguy cơ ung thư, chẳng hạn như việc phơi nhiễm với tia UV, thuốc lá và bệnh béo phì, và để tìm kiếm sự hỗ trợ của bạn cho các chiến dịch; 

Tình nguyện và các hỗ trợ khác: cho phép các cá nhân hỗ trợ chúng tôi trong việc làm tình nguyện, gây quỹ cộng đồng, vận động và các hoạt động khác mà chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng; và 

Các mục đích khác: giao tiếp với các cá nhân liên quan đến cách vận hành, hoạt động và mục tiêu của chúng tôi, để xác định danh tính của họ, để cải thiện và đánh giá những chương trình và Dịch vụ của chúng tôi và để tuân theo những luật lệ được áp dụng. 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân với tư cách là một đại diện cho Cancer Council Australia  và chi nhánh Hội đồng Ung thư của các Tiểu bang và Lãnh thổ khác (ví dụ, khi chúng tôi là Tiểu bang dẫn đầu cho một chiến dịch gây quỹ toàn quốc). 

Khi có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tuyên bố về thu thập trong đó nêu ra mục đích cho việc thu thập và cách mà bạn có thể liên lạc với chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. 

6. Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho ai? 

Để thực hiện những Dịch vụ và chức năng theo luật định và cho việc thu thập thông tin và các mục đích đã giải thích ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và sức khỏe phù hợp cho các bên khác như trình bày bên dưới. 

6.1 Tiết lộ cho việc nghiên cứu 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và sức khỏe của bạn, gồm có dữ liệu ở Trung Tâm Ghi nhận Ung thư Victoria, cho các nghiên cứu viên để thực hiện các nghiên cứu về nguyên nhân của bệnh ung thư, cũng như chẩn đoán, điều trị và chữa khỏi. Thông thường, các thông tin cung cấp cho các dự án nghiên cứu được loại bỏ yếu tố xác định danh tính trừ khi được cho phép. Việc tiết lộ thông tin cá nhân và sức khỏe cho mục đích nghiên cứu sẽ tuân theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, cũng như chính sách nội bộ và quy tắc thực hành nghiêm ngặt của chúng tôi kể cả Quy tắc Thực hành Nghiên cứu của chúng tôi, dựa vào Quy tắc của Úc về Thực hành Nghiên cứu có Trách Nhiệm. Để có thêm thông tin về việc tiết lộ dữ liệu ở Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria cho mục đích nghiên cứu, hãy bấm vào đây. 

6.2 Các tiết lộ thông thường khác 

Các dịch vụ hỗ trợ bên ngoài: cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe, luật sư, chuyên viên tư vấn, kiểm toán viên, chuyên gia tài chính, tình nguyện viên, các cơ quan và tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi hoặc cho bạn (chỉ trong những trường hợp hạn chế và phù hợp cần thiết để thực hiện Dịch vụ của chúng tôi); 

Những hoạt động từ thiện khác: chúng tôi có thể cung cấp những thông tin thống kê đã được loại yếu tố xác định danh tính cho những tổ chức từ thiện khác cho mục đích tiếp thị; 

Các nhà thầu và những nhà cung cấp dịch vụ: những người thay mặt chúng tôi để thực hiện các dịch vụ, chẳng hạn như những công ty bưu tín, in ấn, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (kể cả các tổ chức cung cấp dịch vụ điện toán đám mây xuyên bang hoặc ở nước ngoài tại New South Wales, Singapore hoặc Hoa Kỳ), dịch vụ lưu trữ, nhà thầu cơ sở dữ liệu và đại lý tiếp thị thay mặt chúng tôi để thực hiện các dịch vụ; 

Các doanh nghiệp đối tác: những người có thể muốn cung cấp ưu đãi đặc biệt cho những người ủng hộ Hội đồng Ung thư. (Xin lưu ý, bạn có quyền chọn không tham gia việc nhận thông tin này vào bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ tại mục 11.1 hoặc làm theo hướng dẫn chọn không tham gia nhận thông tin); và 

Cancer Council Australia và các chi nhánh Hội đồng Ung thư Tiểu bang và Vùng lãnh thổ khác. 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu ở Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria cho các bên thứ ba khác, chẳng hạn như các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được ủy quyền. Để có thêm thông tin về những tiết lộ dữ liệu khác cho các mục đích khác, hãy bấm vào đây. 

7. Chúng tôi có chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân ra ngoài Victoria không? 

Đôi khi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và sức khỏe, bao gồm dữ liệu ở Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria, cho các cá nhân và tổ chức ở bên ngoài Victoria và Úc. 

Họ có thể ở những địa điểm mà họ tuân theo luật áp dụng tại nơi đó hoặc theo một chương trình ràng buộc hoặc hợp đồng với chúng tôi yêu cầu họ bảo vệ thông tin mà chúng tôi tiết lộ theo cách về cơ bản tương tự như các nghĩa vụ về quyền riêng tư mà chúng tôi có. Nếu không, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin theo các quy định khác của HPP9 và / hoặc APP8 nếu phù hợp. 

Các loại cá nhân và tổ chức mà chúng tôi có thể chuyển giao / tiết lộ thông tin bên ngoài Victoria bao gồm các bên thứ ba đã nêu ở trên, chẳng hạn như các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ và các chi nhánh Hội đồng Ung thư khác trong nước Úc. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin đã được xóa bỏ yếu tố xác định danh tính cho các nhà nghiên cứu ở Châu Âu, Châu Á hoặc Hoa Kỳ. 

8. Chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân bằng cách nào? 

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân và sức khỏe ở cả dạng bảng cứng lẫn dạng điện tử. Chúng tôi tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ những thông tin đó khỏi việc sử dụng sai lệch, can thiệp và mất mát, cũng như khỏi việc truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. 

Một số cách mà chúng tôi làm điều này gồm có: 

 • lưu trữ thông tin điện tử bằng cơ sở dữ liệu điện tử có mật khẩu bảo vệ; 

 • lưu trữ thông tin bản cứng tại cơ sở an toàn mà chỉ có những người có thẩm quyền mới truy cập được; 

 • sử dụng chứng chỉ Lớp cổng bảo mật (Secure Socket Layer - SSL) để mã hóa số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của bạn; 

 • thông tin tài chính được mã hóa trên máy chủ của chúng tôi và quyền truy cập vào thông tin này chỉ giới hạn cho nhân viên CCV được ủy quyền; và 

 • dùng dịch vụ lưu trữ bảo mật trong Victoria để sao lưu và lưu trữ thông tin. 

Khi thông tin cá nhân được lưu trữ với một bên thứ ba, chúng tôi có thỏa thuận yêu cầu bên thứ ba đó duy trì sự bảo mật của thông tin. Chúng tôi tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của thông tin đó. Do bản chất của các chức năng và Dịch vụ của chúng tôi, và các mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và sức khỏe, chúng tôi thường lưu giữ và giữ phần lớn những thông tin này vô thời hạn. Theo HPP4, thông tin sức khỏe được CCV thu thập với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe, không thể bị hủy trong ít nhất bảy năm và chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin mà chúng tôi hiện không sử dụng. . 

9. Bạn có được tiếp cận thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn không? 

9.1 Người tham gia nghiên cứu 

Nếu bạn là một người tham gia vào các nghiên cứu của CCV thì việc truy cập một số loại thông tin cá nhân, chẳng hạn như chuỗi DNA thường không được cấp quyền, và những người tham gia, nếu có, được thông báo về điều này tại thời điểm mà họ cam kết tham gia vào nghiên cứu. 

9.2 Quyền truy cập thông thường 

Theo yêu cầu của bạn, và tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp miễn trừ nào trong các luật áp dụng về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Đầu tiên chúng tôi sẽ cần xác định danh tính bạn và biết loại thông tin mà bạn yêu cầu được truy cập. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý các yêu cầu truy cập trong vòng 30 ngày. Chúng tôi có thể tính tiền cho các chi phí hợp lý phát sinh trong việc cấp quyền truy cập thông tin. Nếu chúng tôi từ chối quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của thông tin cá nhân được yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do của chúng tôi bằng văn bản và cách bạn có thể khiếu nại. 

9.3 Truy cập vào dữ liệu trên VCR 

Để có thêm thông tin về cách truy cập vào dữ liệu của bạn trên VCR hãy nhấp vào đây. 

10. Bạn có thể cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách nào? 

Bạn có thể yêu cầu CCV để chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cần xác thực danh tính của bạn trước khi tiến hành bất kỳ việc chỉnh sửa hoặc thay đổi nào đối với thông tin của bạn. Chúng tôi cũng có nghĩa vụ thực hiện các bước hợp lý để chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ một khi chúng tôi được thông báo rằng thông tin đó không chính xác, lỗi thời, không đầy đủ hoặc không liên quan hoặc gây hiểu lầm cho mục đích mà chúng tôi lưu giữ thông tin. 

Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập, hoặc muốn cập nhật thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo các chi tiết được cung cấp bên dưới. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do của chúng tôi bằng văn bản và giải thích cách bạn có thể khiếu nại. 

11. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn bằng cách nào? 

11.1 Chi tiết liên lạc của chúng tôi 

Đối với tất cả các thắc mắc, yêu cầu và thông tin về Chính sách về quyền Riêng tư của chúng tôi hoặc việc chúng tôi quản lý thông tin cá nhân và sức khỏe, vui lòng liên lạc với Nhân viên về Quyền riêng tư của chúng tôi theo các chi tiết sau: 

Địa chỉ 

Cancer Council Victoria 

615 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 

Điện thoại: 03 9514 6100 

Email: enquiries@cancervic.org.au 

11.2 Khiếu nại đến CCV 

Nếu bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy liên lạc với chúng tôi qua những chi tiết được nêu ra ở mục 11.1. Để cung cấp cho bạn một phản hồi thích hợp, chúng tôi có thể cần bạn cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về khiếu nại của bạn và để xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và cố gắng phản hồi cho bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn. Nếu không thể trả lời trong khung thời gian đã định, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và giải thích lý do chậm trễ và cung cấp cho bạn khung thời gian mới cho phản hồi của chúng tôi. 

Nếu bạn không hài lòng với việc chúng tôi đã giải quyết khiếu nại của bạn, bạn có thể yêu cầu chuyển vấn đề lên cho Giám đốc Điều hành của chúng tôi xem xét theo chi tiết liên lạc được nêu trong mục 11.1. 

11.3 Khiếu nại bên ngoài về thông tin cá nhân 

Nếu bạn vẫn không hài lòng với việc chúng tôi giải quyết khiếu nại của mình, bạn có thể khiếu nại đến: 

Office of the Australian Information Commissioner (Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc, OAIC) là văn phòng giải quyết các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân theo Đạo luật Quyền riêng tư năm 1988. Bạn có thể liên lạc với OAIC tại: 

Trang mạng: www.oaic.gov.au/about-us/contact-us-page 

Số điện thoại: 1300 363 992 

Bằng văn bản: Office of the Australian Information Commissioner, GPO Box 5218, Sydney, NSW, 2001 

11.4 Khiếu nại bên ngoài về thông tin sức khỏe 

Đối với các khiếu nại về thông tin sức khỏe không được bao gồm trong Đạo luật quyền riêng tư 1988, chẳng hạn như thông tin sức khỏe ở Trung tâm Ghi nhận Ung thư Victoria, bạn có thể liên lạc với Ủy viên Dịch vụ Y tế Tiểu bang Victoria (cơ quan giải quyết các khiếu nại về việc xử lý thông tin sức khỏe theo Đạo luật Hồ sơ Sức khỏe), theo các chi tiết sau: 

Trang mạng: www.health.vic.gov.au/hsc/ 

Số điện thoại: 1300 582 113 

Bằng văn bản: Health Services Commissioner, 26th Floor, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000 

12. Những cập nhật và tính khả dụng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này 

Chính sách về Quyền riêng tư này có thể được xem xét và điều chỉnh theo thời gian để phản ánh những thay đổi đối với các thực hành, chính sách, hệ thống và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách về Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực từ ngày đăng tải trên trang mạng của chúng tôi. 

Bản sao của Chính sách về Quyền riêng tư này có sẵn để tải xuống từ trang mạng của chúng tôi hoặc bằng cách liên lạc với Nhân viên về Quyền riêng tư của chúng tôi qua các chi tiết đã liệt kê ở mục 11.1. 

Ngày có hiệu lực: 8 tháng Mười Hai năm 2016

Explore other support options

There are a range of support options available to help you quit.

Free Quit Support


Calling the Quitline increases your chance of quitting successfully.
Quitline counsellors are trained to listen carefully to you to help meet your needs.


Free Tools